BALOGH ISTVAN VILMOS

tn (009) Outsider I. 1982

Outsider I.
1982
vegyes technika 50 x 70 cm
Ferenczy Múzeuimi Centrum tulajdona

instagram-iconWikipediaLogo2